Panel používateľa

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov
(Informácie o spracúvaní osobných údajov platné od 01.05.2018)

 

O nás

Spoločnosť Esclusivo s.r.o., so sídlom Hurbanova 640/26, 982 01 Tornaľa, , IČO: 51017814 (ďalej len „Esclusivo", „predávajúci", „naša spoločnosť", „my" alebo „prevádzkovateľ") prevádzkovateľ internetového obchodu, ktorého predmetom podnikania je kúpa a predaj tovaru, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Údaje o našej spoločnosti:

Esclusivo s.r.o., so sídlom Hurbanova 640/26, 982 01 Tornaľa,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.32390/S,
IČO: 51 017 814
DIČ: 21 2055 8110
IČ DPH: SK21 2055 8110
Prevádzka: Hurbanova 640/26, 982 01 Tornaľa
Office, store, show room: Hlavné námestie 5, 982 01 Tornaľa
webová stránka: www.ilovevagheggi.sk
Telefón: + 421 905 446 685, + 421 907 568 762
E - mail: esclusivosro@gmail.com

Nákup v našom e-shope, registrácia v e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Ochrana našich zákazníkov je pre našu spoločnosť prvoradé a veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujem v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Vašim osobným údajom zabezpečujeme ochranu v maximálnej možnej miere.

V nasledujúcich ustanoveniach sa dočítate dôležité informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, o ich ochrane, Vašich právach s nimi spojenými ako aj o ďalších dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.

1 Osobné údaje a ich spracovanie

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

1. 1 Údaje, ktoré spracúvame

Vaše osobné údaje používame na účely uvedené v tomto dokumente, ktoré sú v súlade so Súhlasom so spracovaním osobných údajov. Nezhromažďujeme, ani nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje ako tie, ktoré sú potrebné pre splnenie uvedených účelov ďalej uvedených.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
• ak sa jedná o fyzickú osobu
◦ meno a priezvisko,
◦ adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
◦ číslo telefónu
◦ a mailovú adresu.
• ak sa jedná o právnickú osobu
◦ obchodné meno,
◦ adresu sídla vrátane PSČ,
◦ IČO,
◦ číslo telefónu
◦ a mailovú adresu.

1. 2 Účel spracovávania a doba uchovávania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré Ste poskytli, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti našej spoločnosti týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Vaše osobné údaje spracúvame na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania Vašich osobných údajov (napr. po dobu odberu noviniek od našej spoločnosti e-mailom vo forme Newsletter-a).

1. 3 Udelenie súhlasu so spracovaním

Vy ako kupujúci budete pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby Ste zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdili, že Naša spoločnosť Vám dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámila:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou
e) a že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebné na uzavretie zmluvy, pričom vyhlasujeme, že súhlas dotknutej osoby si nebudeme vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej našej spoločnosti.

1. 4 Zdieľanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci našej spoločnosti. Údaje poskytujeme našim dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnuté k dosiahnutiu účelu spracúvania. V niektorých prípadoch sa naši dodávatelia služieb stávajú sprostredkovateľmi. Sprostredkovatelia sú povinní spracúvať Vaše osobné údaje len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi dodávateľmi sú poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.
2 Webové stránky a súbory cookies

Naša spoločnosť využíva na internetový predaj webové sídlo, ktoré má názov www.ilovevagheggi.sk.

2.1 Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači.

Súbory cookies využívame napr. na:
• správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,
• zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať,
• čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
• a zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.

2.2 Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.
3 Práva dotknutej osoby

Ako subjekt údajov máte konkrétne práva stanovené legislatívou, ktoré sa týkajú osobných údajov. To platí pre všetky spracovateľské činnosti uvedené v článku 1 tohto dokumentu.

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše individuálne práva a zaväzuje sa náležite riešiť všetky Vaše otázky.

Nasledujúci zoznam obsahuje informácie o Vašich právach, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov:

• Právo na odvolanie súhlasu:
V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať podľa postupov opísaných v príslušnom formulári súhlasu. Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený - napr. elektronicky. Súčasne, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

• Právo na opravu alebo doplnenie:
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.

• Právo na obmedzenie spracovania:
Máte právo na základe žiadosť o blokáciu Vašich osobných údajov.

• Právo na prístup:
Máte právo nás požiadať o informáciu, či spracovávame akékoľvek Vaše údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od Vás – prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili či o Vašich právach s nimi spojenými. Máte právo od nás získať jeden bezplatný výpis Vašich osobných údajov. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za každý ďalší výpis, ktorý si vyžiadate (týka sa napr. neadekvátnych a často opakovaných žiadostí o výpis).

• Právo na prenos:
Na Vašu žiadosť Vám odovzdáme všetky Vaše spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému – Vami poverenému – správcovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že je spracovanie podložené Vašim súhlasom alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a ak je spracovanie vykonávané automatizovane..

• Právo na výmaz:
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

• Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu:
Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na Vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete Vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie. Toto právo si môžete uplatiť na našej emailovej adrese esclusivosro@gmail.com a do predmetu správy napíšte Ochrana osobných údajov.

• Právo podať sťažnosť:
V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete (v SR Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), v krajine, kde vykonávate svoje zamestnanie alebo kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov.

Dôležité:

Časová lehota:
Vždy sa pokúsime vybaviť Vašu žiadosť v priebehu 30-tich dní od doručenia Vašej žiadosti. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti Vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom o predĺžení lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu (pozri vyššie).

Obmedzenie prístupu:
V určitých situáciách Vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky Vaše osobné údaje kvôli zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. obchodné tajomstvo). Ak odmietneme Vašu žiadosť o prístup, oznámime Vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia:
Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky Vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. Napríklad nebudeme môcť vyhľadať pri zadaní Vášho mena a e-mailovej adresy. V takýchto prípadoch, keď Vás nedokážeme identifikovať ako subjekt údajov, nie sme schopní vyhovieť Vašej žiadosti o splnení Vašich zákonných práv opísaných v tejto kapitole, pokiaľ teda neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce Vašu identifikáciu. Tiež Vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o Vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti.
4 Výmaz osobných údajov

Všeobecne platí, že spracovávame a uchovávame osobné údaje len počas doby nevyhnutne potrebnej na ukončenie či vyhodnotenie konkrétneho spracovateľského úkonu (t. j. objednávky alebo inej zmluvy), a ďalej počas obdobia, v ktorom sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Vaše osobné údaje teda vymažeme, ak už nebudú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené.
5 Zmena Ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov v súlade s platným právom. Z tohto dôvodu Vám odporúčame priebežne sledovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu "aktualizované" uvedeného vyššie.

K Vašim osobným údajom budeme pristupovať spôsobom, ktorý je v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, na základe ktorých boli zhromažďované a tiež vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov platných na území SR, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a európskymi normami ochrany osobných údajov, ak Ste teda neudelili súhlas s iným zaobchádzaním.

V Tornali, dňa 30.04.2018

Prihlásenie